fbpx

Standardvilkår

Leverandør

Quickship.no
Postboks 42
0614 Oslo
post@quickship.no

Denne nettsiden inneholder cookies

En cookie er en tekstfil som lagres på din enhet for å kunne gjenkjenne ved neste besøk. Det er ingen personlige opplysninger i våre cookies som inneholder virus. 

Slik sletter eller stanser du for cookies

Formål med cookies:

 • Lagre dine innstillinger
 • Trafikkmåling og statistikk
 • Målretring og frekvensstyring for annonsering

Tredjeparter med adgang til å fjerne cookies

Sider som anvender cookies fra følgende tredjeparter:

 • WordPress
 • Google
 • Facebook

Våre vilkår

Disse betingelsene gjelder for alle tjenester fra Quickship.no (senere kalt Leverandøren)  med organisasjonsnummer 916 376 278, til selskap (senere kalt Kunden) dersom annet ikke er nevnt spesielt i signert avtale eller i vilkårene til Lettbutikk AS underleverandører som spesifisert her.

Formål
Leverandøren leverer en fraktintegrasjon («Quickship») til Kunden som gjør det mulig for nettbutikken å benytte seg av Leverandøren sine fraktavtaler via en integrasjon direkte i nettbutikken.

Henvendelser til Leverandøren skal varsles på e-post post@quickship.no

Tjenesten
Tjenesten består av en integrasjon direkte i Kundens nettbutikken/system, hvor kunden benytter Leverandøren sine rabatterte fraktavtaler. Leverandøren mottar API signaler direkte fra nettbutikken/systemet når nettbutikkens kunder velger fraktmetode, som trigger en oppkobling mot transportør som genererer en unik EDI/sporingsinformasjon. Kunden mottar sporingsinformasjon samt etikett til forsendelse via sin egen nettbutikk/system. Hvis pakken med følgende registrert EDI informasjon blir innlevert til post i butikk eller levert via henteavtale og dermed blir registrert av Bring får Leverandøren et krav mot Kunden, som angitt nedenfor (Betaling).

Betaling
Avtale inngås mellom Kundens juridiske eier og Leverandøren.

Leverandøren kan normalt endre sine priser med 30 dagers varsel.  Priser som blir påvirket av eksterne kostnader som Leverandøren ikke kan kontrollere, endres når disse endres, dog tilstreber Leverandøren å kunne gi sine kunder 30 dagers varsel på endringer av prisene.  
Alle priser Leverandøren opererer med er i NOK, eksklusive offentlige avgifter.

Ved inngåelse av denne avtalen må Kunden gå inn på lettbutikk.no/registrerbetalingskort og registrere et godkjent visa/mastercard. Tjenestene forfaller til betaling fortløpende ukentlig med automatisk trekk fra Kundens konto eller kredittkort.  Kunden får tilsendt et fakturagrunnlag for hver betaling.  Det automatiske trekket testes med 1 NOK før første ekspedisjon kan skjer når godkjent visa/mastercard registreres.

Ved utløpt eller manglende dekning på registrert betalingskort tilfaller det et administrasojnsgebyr på kr 99 eks. mva. per faktura. Ved manglende betaling kan Leverandøren stoppe tjenesten.

Etter forfall belastes morarente på 8,75 % p.a. 2 dager etter varsel om eventuell manglende betaling i henhold til avtale har Leverandøren rett til å stoppe avtale tjenester inntil utestående er gjort opp.

Leverandøren har rett til å gjennomføre kredittsjekk etter inngått avtale, dersom det fremkommer status «ikke anbefalt kreditt) har Leverandøren rett til å stoppe tjenestene etter et forutgående varsel på syv dager.

Kunden skal til enhver tid ha godkjent kreditt på sitt visa/mastercard slik at Leverandøren kan effektuere sine fordringer ukentlig.

Rater
Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne gjøre endringer i priser og rabattsatsene.

  Informasjonsforpliktelser
  Gjennom hele kontraktsperioden skal Kunden umiddelbart informere Leverandøren om slike hendelser vedrørende Kunden eller dets eiere som kan være av viktighet for Kundens kredittverdighet. Kunden er ansvarlig for alle handlinger som er gjort ved bruk av Kundens innloggingsdetaljer. Kunden er også ansvarlig for å kunngjøre alle endringer i forretningsdriften vedrørende endringer i næringstilknytning eller arten av forretningsvirksomheten.

  Endringer
  Leverandøren kan: a) etter skriftlig varsel gjøre mindre endringer slik som for eksempel justere Avtalen slik at økte kostnader (slik som prisjusteringer fra Bring) belastes Kunden: og b) tidligst 30 dager etter skriftlig varsel gjøre endringer i Avtalen. Dersom Kunden ikke aksepterer slike endringer som er gjort under b), skal partneren ha rett til å terminere Avtalen 

  Kontraktsbrudd
  Leverandøren skal, uten noen plikt til å refundere noen gebyr betalt av Kunden, ha rett til å avslutte Avtalen med umiddelbar effekt dersom: a) Kunden begjæres konkurs, utsetter sine betalinger, må avholde akkordforhandlinger, er innvilget eller har søkt om selskapsrekonstruksjon, forbereder en balanse i avviklingshensikt eller på annen måte kan bli ansett som insolvent: b) Kunden forsømmer sine forpliktelser i henhold til kontrakten eller det er grunn til å tro at Kunden ikke vil oppfylle sine forpliktelser: c) Kunden gir uriktig eller misvisende informasjon eller dekker over relevante forhold: d) det er avdekket opplysninger om at Kunden ikke oppfyller Leverandøren sine krav til kredittverdighet; eller e) Kunden tilbyr tjenester eller produkter som er i konflikt med Leverandørens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer for hvert respektive land (som distribueres ved forespørsel) eller som på annen måte utgjør et vesentlig mislighold av Avtalen. I tilfelle oppsigelse av Avtalen i henhold til denne bestemmelse, skal Leverandøren ha rett til å stenge Kundens tilgang til Tjenesten.

  Tvister
  Denne avtalen skal tolkes i samsvar med og reguleres av Norsk rett. Uoverensstemmelser eller konflikt mellom Kunden og Leverandøren om innholdet i eller gjennomføringen av denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører fram til løsning innen 30 dager kan konflikten bringes inn til forliksråd og eventuelt Norsk rett. 

  Konfidensialitet

  Forretningsmessige følsomme data som Leverandøren og Kunden får tilgang til, skal ikke overlates til 3.part.  Eksempler på dette er bl.a. salgsvolum og informasjon om Kundens kundebase.

  Partene er underlagt taushetsplikt med hensyn til avtalens priser, innhold og informasjon om hverandres forretninger som Partene får kjennskap til gjennom samarbeidet. All ekstern eksponering av avtalen skal på forhånd være skriftlig avklart og det skal gis en fremstilling som ivaretar partene på en ryddig måte.

  For saker som blir omtalt av media, skal partene konferere om uttalelser før disse gis til media dersom de berører begge parter.

  Varighet og oppsigelse
  Avtalen har effekt fra den dagen de følgende to kriterier er oppfylt.

  1) Kunden registrerer et visa/mastercard på lettbutikk.no/registrerbetalingskort og godkjenner dermed vilkårene

  2) Integrasjon er satt opp og testet i Kundens nettbutikk (checkout).

  Det er ingen bindingstid på Avtalen.

  Force Majeure
  Dersom Leverandøren sin utførelse av dets plikter i henhold til denne Avtalen blir hindret eller forhindret av forhold utenfor Leverandøren sin kontroll (Force majeure-hendelse), som lyn, brann, endring av offentligrettslige regler, intervensjon fra myndigheter, streik, kommunikasjonsforstyrrelser, produksjonsforstyrrelser, transportforstyrrelser, tilbyderinngrep, endring i valutakurser eller naturkatastrofer, skal dette utgjøre et unntak for ansvar eller andre sanksjoner og utsetter oppfyllelsestiden. Dersom utførelsen av Avtalen i vesentlig grad er hindret for lenger tid enn to (2) måneder på grunn av noen av de ovenfor nevnte Force majeure-hendelser, skal en Part ha rett til å trekke seg fra Avtalen uten øvrige forpliktelser.

   

  Luk Menu